Učebnými osnovami nášho Školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy
vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách.

Učebnými osnovami nášho Školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predpirmárne vzdelávanie v materských školách: 

 

September:

Obsahový celok: Hurá do školy

Témy týždňa:

 • Domček, domček, kto v tebe býva? - Na (s)poznávanie prostredia materskej školy, triedy, mená kamarátov, spoločné kooperatívne hry, literárne texty o priateľstve (kto tu s nami býva – zamestnanci MŠ)
 • Do mestečka Poriadkova - K dodržiavaniu zásad a pravidiel správania sa v prostredí materskej školy, chronológia denných činností, pre zapájanie klasifikovania
 • Ja sa rád hrám - K uvedomeniu si vlastného „Ja, objavovanie, rozvíjanie osobnej identity
 • My všetci školou povinní - Na získanie uvedomenia si hodnoty seba a ostatných, zapájanie sa do činností v societe 
 • Rytmy času: Jeseň pani bohatá - Na rozvíjanie kapacít konštantných rytmov prírody

Október:

Obsahový celok: Jesenné tajomstvá

Témy týždňa:

 • Ovocie - Na rozvíjanie kapacít zmyslového a emocionálneho vnímania  – farby, vône, chute, zážitky
 • Zelenina - Na rozvíjanie kapacít zmyslového a emocionálneho vnímania  – farby, vône, chute, zážitky
 • Zdravá výživa - K uvedomeniu si významu správnej životosprávy pre zdravie človeka
 • Bol raz jeden život - Na získanie a uvedomovanie si hodnoty vlastného tela  a jeho zdravia
 • Šarkan letí - Motorika ako prostriedok na získanie percepčnej skúsenosti

November:

Obsahový celok: Pozor na cestách

Témy týždňa:

 • Kráčame lesom -  na stimulovanie konkrétnych predstáv v procese zmien lesa vzhľadom na ročné obdobie
 • Cesta nie je ihrisko - K uvedomelému zvyšovaniu bezpečnosti prostredníctvom primeranej ostražitosti
 • Semafor - K rozvíjaniu poznania a uvedomenie si významu svetelnej signalizácie
 • Dopravné prostriedky a značky - Na objavovanie, bádanie a rozširovanie poznatkov z dopravného ruchu
 • Prvá pomoc - Stimulovanie adekvátnych reakcií pri poskytovaní I. pomoci

December:

Obsahový celok: Čaro Vianoc

Témy týždňa:

 • Vítame ťa Mikuláš - K posilneniu sociálnej a emocionálnej inteligencieK posilneniu sociálnej a emocionálnej inteligencie
 • Ako sa mení deň - K rozvíjaniu prírodovedného poznania – fyzikálnych, prírodných javov a chápať vzťahy medzi nimi
 • Vianoce sa blížia - K utváraniu elementárnych poznatkov blížiacich sa sviatkov, participovanie na vianočných prípravách  
 • Vianočný čas - Na podporovanie sociálnych a emocionálnych kompetencií a porozumenia, ako základ zachovania mentálneho zdravia

Január:

Obsahový celok: Krásy zimy

Témy týždňa:

 • Zážitky zo zimných prázdnin - Na osvojovanie si zručností sociálnej komunikácie
 • Rytmy času: Zima - Na rozvoj kapacít vnímania konštantných rytmov prírody
 • Vplyv počasia na zdravie - K rozvíjaniu prírodovedného poznania, meteorologické a iné javy, k uvedomeniu si vplyvu počasia, na zdravie človeka.
 • Príroda okolo vodných tokov - Na objavovanie možností a prostriedkov skúmania v okolitom prírodnom prostredí

Február:

Obsahový celok: Šantenie

Témy týždňa:

 • Zvieratká v zime - Na objavovanie a skúmanie poznatkov z prírodného prostredia, v ktorom žijú zvieratá a prejavovanie lásky k nim.
 • KarnevalNa zvyšovanie interpersonálnej  kompetencie.
 • Zimné športy - Na stimulovanie potenciálu a kompetencií viažúcich sa na telovýchovné činnosti a šport.
 • Všetko má svoj čas - Na rozvoj kritických postojov voči faktom a informáciám poskytovaných širokým obklopujúcim prostredím.

Marec:

Obsahový celok: Vôňa jari

Témy týždňa:

 • Život knihy - Pre priblíženie sa a zapojenie k písanému jazyku a podporovanie trvalého pozitívneho vzťahu ku knihe
 • Chránime prírodu  - Na podporu adekvátneho správania, konania dieťaťa vo vzťahu k obklopujúcemu prírodnému prostrediu.

 • Prišla k nám jar - N arozvoj kapacít vnímania, k emocionálne bohatému vzťahu k prírodnému prostrediu.
 • Zvieratá a ich mláďatá - K rozvíjaniu prírodovedného poznania a uvedomovania si zrodu nového života v ríši zvierat

Apríl:

Obsahový celok: Ako plynie čas

Témy týždňa:

 • Exotické zvieratá - Na objavovanie, bádanie a skúmanie prírodného prostredia, v ktorom žijú exotické zvieratá.
 • Veľká noc - K spolucíteniu a spoluprežívaniu dňa sviatku a jeho osláv  , prírodné fenomény.
 • Planéta zem a jej obyvatelia - Na stimulovanie a uspokojovanie zvedavosti a záujmu detí, atmosferické, prírodné fenomény

 • Kde bývam- Na rozvíjanie kapacít spracovávať a klasifikovať širšie spoločenské prostredie 

 

Obsahový celok: Život všetkých nás

Témy týždňa:

 • Naša vlasť - Na rozvoj stupňujúceho sa preberania hodnôt vlasteneckej kultúry
 •  Moja mama - Pre osvojovanie si primeranej komunikácie citov
 • Známe profesie - Na rozvíjanie návykov, zručností, vedomostí, postojov a základov hodnotového systému
 • Nebezpečné predmety - Na aktivizovanie kritického myslenia pri manipulácii s nebezpečnými predmetmi

   

Jún:

Obsahový celok: Svet okolo nás

Témy týždňa:

 • Príbeh jednej kvapôčky vody -Na stimulovanie zvedavosti, túžby po poznávaní,bádaní, skúmaní prírody a jej javov

 • Svet vtákov -K utváraniu základov environmentálnej kultúry 
 • Svet chrobákov - K utváraniu základov environmentálnej kultúry
 • Rytmy času: Farby leta -Na rozvoj kapacít vnímania konštantných rytmov prírody, na stimulovanie zrakového vnímania